TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA

Chương trình

Nhập từ khóa tìm kiếm

ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC

Chương trình này bao gồm các hoạt động nghiên cứu, điều tra, giám sát đa dạng sinh học nhằm cung cấp thông tin cơ bản về tài nguyên thiên nhiên đồng thời đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn đối với các loài loài, sinh cảnh và hệ sinh thái.

Kết quả của các cuộc điều tra, giám sát được chia sẻ rộng rãi nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY